قدرت عشق یا رابطه جنسی؟

قدرت عشق یا رابطه جنسی؟ - قدرت عشق یا رابطه جنسی عشق رمانتیک

روابط عاشقانه می توانند به معنی واقعی موضوع مرگ و زندگی باشند: برخورداری از یک رابطه حمایتی در پیشگیری از مرگ و میر، بیشتر از ترک سیگار یا ورزش کردن موثر است. این در حالی است که یک رابطه سمی آسیب به مراتب بیشتری از تنها ماندن دارد. اما عشق همیشه رابطه ای متقابل است […]