ذهن آگاهی و بودن در لحظه حال

ذهن آگاهی و تکنیک درمانی محوری

ذهن آگاهی حالت فعال و توجه باز و گشوده به زمان حال است. این حالت، توانایی مشاهده افکار و احساسات فرد بدون قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آنها است. زندگی متفکرانه به این معناست که در لحظه زندگی کنیم و افکار خود را در زمان حال نگه داریم، نه اینکه به گذشته فکر […]

قدرت عشق یا رابطه جنسی؟

قدرت عشق یا رابطه جنسی؟ - قدرت عشق یا رابطه جنسی عشق رمانتیک

روابط عاشقانه می توانند به معنی واقعی موضوع مرگ و زندگی باشند: برخورداری از یک رابطه حمایتی در پیشگیری از مرگ و میر، بیشتر از ترک سیگار یا ورزش کردن موثر است. این در حالی است که یک رابطه سمی آسیب به مراتب بیشتری از تنها ماندن دارد. اما عشق همیشه رابطه ای متقابل است […]