شادی واقعی چیست؟

شادی واقعی، احساس رضایت، تعهد و مسئولیت را تقویت میکند

چه چیزی واقعاً ما را شاد میکند؟ خود آگاهی از مؤلفه های اصلی تعیین کننده شادی حقیقی به هدایت بهتر افراد کمک میکند. شادی واقعی، احساس رضایت، تعهد و مسئولیت را تقویت میکند. ما انسانها به گونه ای هستیم که همیشه به دنبال زندگی شاد، خالی از استرس و تنش، با روابطی دوستانه همراه  با […]