تعریف شخصیت انسان چیست؟

تعریف شخصیت انسانی

شخصیت انسان، از شخصیت عجیب و غریب و درونگرا گرفته تا پرهیاهو و جسور را می توان در انواع بسیار پیچیده و متنوع توصیف کرد. شخصیت به الگوهای متمایز تفکر، احساسات و رفتار افراد گفته می شود. در واقع شخصیت هر فرد ترکیبی از گرایش های فکری و تمایلات ذاتی همراه با تجارب و فاکتورهای […]