رفتار پرخاشگرانه منفعلانه

رفتار پرخاشگرانه منفعلانه

رفتار پرخاشگرانه منفعلانه، روشی از بیان احساسات منفی مانند عصبانیت یا آزردگی است که به صورت غیر مستقیم بیان می شود. تشخیص رفتارهای شخصیت پرخاشگر، منفعل معمولاً دشوار است و می تواند به روابط در خانه و محل کار آسیب بزند. برخی از مردم به جای آن که آشکارا عصبانی شوند، خصومت خود را به […]