ظرفیت تنها بودن

ظرفیت تنها بودن یکی از مهمترین نشانه های بلوغ در رشد عاطفی

ظرفیت تنها بودن یکی از مهمترین نشانه های بلوغ در رشد عاطفی است. تقریباً در همه درمان‌های روان تحلیلی زمان هایی پیش می آید که توانایی تنها بودن برای بیمار مهم می شود. از نظر بالینی ممکن است با یک فاز خاموشی یا یک جلسه سکوت نشان داده شود و به نظر می رسد این […]

خودشیفتگی

خودشیفتگی

خودشیفتگی از آینه‌ها آغاز می‌شود، از مادر بازتاب دهنده‌ای که با چشمان درخشان و لبخند پاسخگوی خود، شادی و شعف نوزادش را منعکس می‌کند. ما همه مبهوت آینه‌ایم، اما وقتی به آینه خیره می‌شویم چه می‌بینیم و به چه کسی نگاه می‌کنیم؟ آیا آنچه می‌بینیم بیگانه به نظر می‌آید؟ عبارت خودشیفتگی را می‌توان به چند […]

کودکان خردسال و والدینشان

کودکان خردسال و والدینشان

کودکان خردسال و والدینشان اگر اهمیت روانشناختی رابطه بین والدین و کودک را در نظر بگیریم، روابط متعدد و پیچیده بین روان، ایده‌ها و تصاویر درونی والدین از یک سو و شرایط تحولی برای نوزاد از سوی دیگر آشکار می‌شود. اگر بخواهیم تحول روانشناختی شخصیت کودک را درک کنیم، باید توجه خود را بر رابطه […]

رشک؛ احساس حقارت و ناکافی بودن

رشک و احساس حقارت و ناکافی بودن

رشک یکی از هفت گناه کبیره است و به قول جفری چاسر شاعر و نویسنده انگلیسی «بدترین گناه ممکن است، زیرا به حقیقت، تمام گناهان کمر به قتل تنها یک فضیلت بسته اند، اما رشک علیه تمامی فضائل و تمامی خوبی ها قد علم کرده.» چاسر می‌گوید رشک مالامال از غم و محنت از خوبی […]