نابرابری جنسیتی تیشه‌ای به ریشه جنس اول

نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی، مسئله‌ای تأثیرگذار به خصوص در کشورهای در ‌حال‌ توسعه است و در جوامعی که نابرابری جنسیتی در فرهنگ‌شان امری بنیادین است بیشتر دیده می‌شود. دخترانی که از کودکی نادیده گرفته می‌شوند و در حوزه آموزش کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند توانایی کمتری در محیط‌های اقتصادی نشان می‌دهند و کارفرمایان نیز تمایل به استخدام […]