زندگی زیر پوست خشونت

زندگی زیر پوست خشونت

روز اول مدرسه رئیس جمهوری خطاب به دانش‌آموزان در قالب «پرسش مهر» سه سوال مطرح کرد؛ «خشونت از کجا نشات گرفته است؟»، «چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند؟» و «در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟»  این سه سوال نه فقط ذهن دانش‌آموزان که ذهن هر آدمی را به خود مشغول می‌کند. این روزها خشونت قاطی […]