انتخابات؛ تقدیر یا سرنوشت؟!

انتخابات تقدیر یا سرنوشت؟!

نمی‌دانم که شما خواننده این متن چند سال دارید، به چه می‌اندیشید، آرزوهایتان چه بوده و چه هستند، کدام را ساخته‌اید یا با کدام سوخته‌اید، امیدوار هستید یا ناامید، نگران یا خوش‌بین به آینده خود، خانواده و میهن‌تان؟ آیا قویاً احساس می‌کنید که می‌توانید منشاءِ اثر مهمّی در هر یک از این سه گانه مذکور […]

جست‌وجوی خویشتن در دنیای تکنولوژی

جست‌وجوی خویشتن در دنیای تکنولوژی

مارتین ‌هایدگر» بر این باور است که ماهیت انسان بودن، با شیوه بودن و ارتباط ما با دنیا مرتبط است. ما در رابطه‌مان با دنیا ظرفیت‌های خود را تحقق می‌بخشیم و در این فرایند درمی‌یابیم که چه کسی هستیم و چه کسی می‌توانیم باشیم. ضرورت موجودیت انسانی فراتر رفتن از شرایط موجود، به منظور کشف […]